Zmartwychwstanie - początek nowego stworzenia

Od początku swego istnienia Kościół był świadomy, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi punkt zwrotny w historii ludzkości. Poprzez wydarzenia paschalne, Bóg raz jeszcze opowiada się za swoim stworzeniem, opowiada się za życiem i nadzieją przeciwko śmierci i rozpaczy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ostatecznym dopełnieniem dziejów zbawienia a jednocześnie źródłem nowego sposobu istnienia ludzkości i to nie tylko w wymiarze eschatologicznym, ale także doczesnym.

Z tego powodu wydarzenia paschalne pozostaną na zawsze kamieniem węgielnym naszej wiary oraz źródłem światła, które ostatecznie rozjaśnia egzystencję i los człowieka oraz staje się ostatecznym kryterium chrześcijańskiego życia. Wydarzenia paschalne są więc niezwykłą i życiodajną tajemnicą, nad którą mamy nieustannie pochylać się z wiarą i nadzieją, z miłością i zamyśleniem.                                                                                 

Ks. Marek Dziewiecki, ur. 3 lipca 1954 r. w Radomiu. Po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. W latach 1981 - 1988 odbył studia z psychologii na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Doktor psychologii (Universita' Salesiana, Rzym) i magister teologii (KUL). Od 1988 wykładowca psychologii i pedagogiki w Seminarium Duchownym w Radomiu. Obecnie jest także wykładowcą w Radomskim Instytucie Teologicznym, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a także w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego.

Od jesieni 1997 r. pełni funkcję Krajowego Duszpasterza Powołań. Jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako specjalista w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. Wiosną 1998r. uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez Ministra Edukacji ds. opracowania podstaw programowych "wiedzy o życiu seksualnym człowieka". Jednym ze stałych zajęć są jego spotkania w szkołach średnich, w czasie których rozmawia z młodzieżą o tym, jak wygrać życie i być szczęśliwym.

Publikuje książki i artykuły m.in. na temat psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień a także z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Jego publikacje dotyczą również zagadnień pedagogicznych: kształtowania dojrzałej postawy wobec poszczególnych sfer ludzkiej rzeczywistości, wychowania seksualnego, formacji sumienia i dojrzałej religijności oraz sposobów udzielania odpowiedzialnej pomocy wychowawczej.