Z naszej historii

Nasze Stowarzyszenie powstało w 1993 roku
otrzymując osobowość prawną w Sądzie Okręgowym w Elblągu pod nr.373.

Obecnie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000034049. W toku wieloletnich działań Zarząd Stowarzyszenia powołał do istnienia wiele inicjatyw, których realizacja trwa i wymaga wiele wysiłku.

Obecnie przy ulicy Rolniczej funkcjonuje Schronisko dla Osób Bezdomnych oraz Iniczjatywa Na Rzecz Potrzebujących "S.O.S.- Malbork"

W toku wieloletnich działań Zarząd Stowarzyszenia powołał do istnienia wiele inicjatyw, których realizacja trwa i wymaga wiele wysiłku . Obecnie Fides dysponuje 80-cioma do 120 miejscami noclegowymi. Na terenie „Fidesu” oprócz noclegów i pomocy doraźnej dla rodzin najuboższych prowadzone były zajęcia readaptacyjne w wielu formach, realizowanych w okresie 24 lat całej działalności. Były to formy :

 • terapii grupowej (społeczność terapeutyczna )dla uzależnionych od narkotyków i substancji psychoaktywnych
 • terapii grupowej (społeczność terapeutyczna ) dla uzależnionych od alkoholu
 • zajęć profilaktycznych dla grup zagrożonych chorobą alkoholową
 • terapii zajęciowej-praca w ogrodzie ,praca przy inwentarzu ,prace remontowo porządkowe ,praca na stolarni ,czynna pomoc w pracach obsługi administracyjnej ,czynny udział w organizacji i realizacji programów kulturalnych (wystawy, wieczory autorskie ) celem wszelkich form pracy jest nauka prawidłowych relacji pracownik-pracodawca , pracodawca-pracownik , oraz nabycie nowych umiejętności i uspołecznienie.
 • terapii przez sztukę ( plenery malarskie ,rzeźbiarskie, wystawy ,wernisaże, zajęcia muzyczne )
 • zorganizowaną formę spędzania czasu (regulamindnia )
 • hospitacje w ośrodkach za granicą (warsztaty integracyjne ,przełamywanie barier kulturowych, przełamywanie uprzedzeń )
 • elementy religijne (zorganizowane formy modlitwy ,rekolekcje , katecheza gruntująca zasady życia w postawie chrześcijańskiej ,msza św. w kaplicy na miejscu )

Inne formy pomocy ludziom objętym celami statutowymi stowarzyszenia to – pomoc w uzyskaniu grupy inwalidzkiej , porady prawne , dowóz do specjalistycznych placówek medycznych , pomoc w uzyskaniu lokalu mieszkalnego , pomoc w dostaniu się do DPS-u , podstawowa pomoc medyczna , pomoc w uzupełnieniu sakramentów św., rozdawnictwo rzeczowo-żywnościowe dla rodzin i osób najuboższych.

Zrealizowano również następujące programy:

 1. Kolonie dla dzieci z rodzin ubogich, szkół specjalnych i domu dziecka
 2. Integracyjne plenery malarskie
 3. Wymiana młodzieży Polska-Niemcy (70 wspólnych programów wymiany młodzieżowej )
 4. "Pomoc dla Tybetu” aukcja internetowa we współpracy z DASI – Niemcy
 5. Koncerty:
 • Siembra (Chile)
 • Myslovitz
 • Ścianka
 • Wiele grup amatorskich

 6. Międzynarodowe plenery malarskie z udziałem:

 • Elizabeth Gram ( Dania )
 • Jan Halfors ( Szwecja )
 • Tome Miśew ( Macedonia )
 • Lis Elleby Pedersen ( Dania )
 • Lidia Sazdawska ( Macedonia )
 • Niće Wasyliew ( Macedonia )
 • Antoni Bartłomiej Wróblewski
 • Kiejstut Bereźnicki
 • Józef Charytoniuk
 • Sylwia Rakowska
 • Beata Białecka
 • Mariusz Białecki

 7. Wystawy malarstwa uznanych artystów:

 • Leander Segebrecht ( Niemcy )
 • Antoni Bartłomiej Wróblewski
 • Bartosz Kamil Musiej
 • Beata i Mariusz Białecki
 • Tomasz Nowak

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami takimi jak:

 • Caritas  ( wsparcie, wspólne programy )
 • Diakoniczna Wspólnota Inicjatyw Socjalno pedagogicznych DASI – Niemcy (Umowa o współpracy 98 rok ,wymiana podopiecznych, wspólne programy socjalne i kulturalne oraz humanitarne np. Program Pomocy dla Tybetu, wspólne wakacje, wspólne święta,-przełamywanie uprzedzeń kulturowych. Również współpraca z Oddziałami DASI w Hiszpanii i Danii)
 • Bruderhilfe Familienfursorge (program miejsce pracy )
 • Fundacja Regionalne CentrumInformacji i Wspomagania OrganizacjiPozarządowych ( konsultacja projektów, prowadzenie szkoleń, wspólny udział w programie Access 2000 )
 • Domy kultury, Galerie (organizacja wystaw i plenerów)

Źrudła finansowania i wsparcia programów :

 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorski Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miasta Malborka
 • Starostwo Powiatowe
 • Narodowa Agencja Programu Młodzież
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (w całej Polsce)
 • Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży
 • PFRON
 • Inne organizacje i sponsorzy prywatni w tym firmy i zakładów pracy

 Umowy o współpracy

 • DASI – Niemcy rok 98
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych rok 2001

 Wyróżnienia

 1. MinisterstwoPiPS Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia na polu Socjalnym 98 rok :
  • Minister PiPS: Longin Komołowski
 2. Kapituła Pro Publico Bono Pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów

Gratulacje i wyrazy najgłębszego uznania za działalność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej w imieniu Kapituły :

Andrzej Zoll
Jan Nowak – Jeziorański