RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE

PRZETWARZANE SĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE

PRZEPISÓW RODO

(do opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia)

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Stowarzyszenie Św. Faustyny „Fides” zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Stowarzyszenie dysponuje, że:

 1. Stowarzyszenie Św. Faustyny „Fides” - siedziba: 82-200 Malbork, ul. Rolnicza 1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek:

 • wykonywania statutowych zadań Stowarzyszenie (w tym prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych, udzielania pomocy doraźnej dla rodzin najuboższych oraz organizowania i prowadzenia zajęć readaptacyjnych),

 • obsługi spraw członków Stowarzyszenia,

 • zawierania z Państwem umów i ich wykonywania,

 • wystawiania faktur,

 • utrzymywania korespondencji,

 • merytorycznej obsługi przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 1. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Stowarzyszenie, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO), w tym:

 • ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • Statutem Stowarzyszenia Św. Faustyny „Fides”,

 • przepisami prawa gospodarczego.

 1. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Stowarzyszenie dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Stowarzyszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Stowarzyszenie ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 2. Stowarzyszenie deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzało będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na obszarze i w obiektach należących do Stowarzyszenia,

 • promowanie działalności Stowarzyszenia i jego nowych inicjatyw,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Stowarzyszenie, w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane Stowarzyszenie przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) danych,

 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Stowarzyszenie Św. Faustyny „Fides” przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w pkt. 2 niniejszego Komunikatu.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym ze Stowarzyszeniem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie danych osobowych skontaktować można się z nami:

 • telefonicznie: (55) 273 40 65

 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Św. Faustyny „Fides”